สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

รายนามนายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

พ.ศ. 2501– 2503 นายสุวรรณ วีระผล พ.ศ. 2534 – 2537 นายวรพงศ์  พิชญ์พงศ์ศา
พ.ศ. 2504 นายเอียงง้อ  แซ่ตั้ง พ.ศ. 2538 – 2541 นายธีระ  ศรีจิรารัตน์
พ.ศ. 2505 นายสุวรรณ  วีระผล พ.ศ. 2542 – 2543 นายวิชาญ  บุศราวงศ์
พ.ศ. 2506 – 2508 นายพินิจ  ลีนะวัติ พ.ศ. 2544 – 2547 นายธีระ  ศรีจิรารัตน์
พ.ศ. 2509 – 2512 นายชิน  ชูตระกูล พ.ศ. 2548 – 2553 ดร.สุนันท์  สิงห์สมบุญ
พ.ศ. 2513 – 2517 นายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์ พ.ศ. 2554 – 2555 นายมนต์ชัย ศรีชัยยงพานิช
พ.ศ. 2518 – 2521 ดร.สมาน  โอภาสวงศ์ พ.ศ. 2556 – 2557 นายสมชาย ศรีจิรารัตน์
พ.ศ. 2522 – 2525 นายสุรพล  อัศวศิรโยธิน พ.ศ. 2558 – 2563 นายประวิทย์ อริยะวัฒน์กุล
พ.ศ. 2526 – 2529 ดร.สมาน  โอภาสวงศ์ พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน นายชวลิต ตั้งอริยกุล
พ.ศ. 2530 – 2533 นายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์    

 

รายนามนายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

 

นายชวลิต ตั้งอริยกุล
พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน
นายสุวรรณ วีระผล นายเอียงง้อ แซ่ตั้ง นายพินิจ ลีนะวัติ นายชิน ชูตระกูล
พ.ศ. 2501– 2503 
พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2506– 2508 พ.ศ. 2509– 2512
นายกำจาย เอี่ยมสุรีย์ ดร.สมาน  โอภาสวงศ์ นายสุรพล อัศวศิรโยธิน นายวรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา
พ.ศ. 2513– 2517
พ.ศ. 2530– 2533
พ.ศ. 2518– 2521
พ.ศ. 2526– 2529
พ.ศ. 2522– 2525 พ.ศ. 2534– 2537
นายธีระ ศรีจิรารัตน์ นายวิชาญ บุศราวงศ์ ดร.สุนันท์  สิงห์สมบุญ นายมนต์ชัย ศรีชัยยงพานิช
พ.ศ. 2538– 2541
พ.ศ. 2544– 2547
พ.ศ. 2542– 2543 พ.ศ. 2548– 2553 พ.ศ. 2554– 2555
somchai prawit  
นายสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายประวิทย์ อริยะวัฒน์กุล  
พ.ศ. 2556– 2557 พ.ศ. 2558 – 2563  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites