สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
 • การให้บริการด้านข้อมูลและข่าวสารแก่สมาชิก
  • เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการส่งออก และสถิติพืชไร่รายเดือนแจกจ่ายแก่สมาชิก
  • การให้บริการออกหนังสือรับรองสมาชิกภาพ

สมาคมฯ ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานมาตรฐานสินค้า (โดยมิได้คิดมูลค่าแต่ประการใด)

 • จัดพิมพ์วารสารสมาคมฯ ราย ๓ เดือน แจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และปีถัดมาได้ปรับปรุง ขยายงานข้อมูล และสถิติต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและละเอียดยิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศ ต่างประเทศ และระดับโลก ทั้งนี้เพื่อให้บริการและเพิ่มพูนประโยชน์แก่สมาชิก นอกจากนั้นสำหรับข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชไร่อื่นบางชนิดได้เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณส่งออกและราคาเป็นรายวัน เพื่อให้บริการแก่บรรดาสมาชิกให้ทราบโดยรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
 • จัดทำหนังสือรายงานประจำปีของคณะกรรมการ แจกให้กับสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • จัดทำไดอารี่ประจำปีทุกปี แจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพด

                                สมาคมฯ โดยคุณวุฒิเทพ  นันทภิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินงานด้านนี้ โดยร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรและผู้ค้าท้องถิ่นโดยทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดพิมพ์โปสเตอร์แนะนำวิธีการป้องกันมิให้ข้าวโพดเกิดเชื้อราอันก่อให้เกิดสารพิษแอฟลาทอกซินไปเผยแพร่ในแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดที่สำคัญ ๆ จัดทำภาพยนตร์เรื่อง “เชื้อราตัดราคาข้าวโพด” เพื่อแนะนำวิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาตลอดจนการขนส่งข้าวโพดที่ถูกต้อง แล้วมอบให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการฉายเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่น สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สมาคมฯ ได้เร่งดำเนินงานด้านนี้โดยจัดสรรงบประมาณให้ในระดับสูงถึง ๑ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำการทดลองเชิงเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันและกำจัดแอฟลาทอกซินในข้าวโพด ให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์จัดทำสปอตวิทยุกระจายเสียง ทำสปอตโทรทัศน์และวีดีโอเทปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ พิมพ์โปสเตอร์รณรงค์อีก ๕๐,๐๐๐ แผ่น เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่นแหล่งผลิตที่สำคัญ ๆ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ และตำบล รวมทั้งผู้รวบรวมผลผลิตข้าวโพด เพื่อชี้แจงรณรงค์ป้องกันแอฟลาทอกซิน ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความรู้กับลูกค้าของธนาคาร โดยสมาคมฯ จัดส่งวีดีโอเทปและโปสเตอร์ไปให้ ประชุมร่วมกับผู้แทนไซโล เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดความชื้น จากการดำเนินงานอย่างจริงจังของสมาคมฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแก่ทางราชการในการแก้ปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพดดังกล่าว ปรากฏว่าข้าวโพดที่ผลิตได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘/๒๕๒๙ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศพอใจในคุณภาพข้าวโพดไทยที่ส่งไปให้ ทำให้ประเทศผู้ซื้อที่สำคัญหันมาซื้อข้าวโพดจากไทยในปริมาณมากขึ้น

 • สมาคมฯ ได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดในต่างจังหวัด เพื่อนำผลสำรวจแต่ละครั้งได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกเพื่อทราบ และประกอบการพิจารณาในการค้าข้าวโพด
 • สมาคมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิต (พ.ศ. ๒๕๒๗) เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกับหน่วยราชการ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๑
 • พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ ได้เข้าไปร่วมกับหน่วยราชการสำรวจถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ และสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ผลการสำรวจแจกให้แก่สมาชิก
 • สมาคมฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ สำนักงานสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
 • สมาคมฯ โดย น.ส.สุนันท์  สิงห์สมบุญ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ก่อนสนามบินเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
 • สมาคมฯ จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมาคมฯ ครบรอบก่อตั้ง ๕๐ ปี วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการสำรวจผลผลิตข้าวโพดและพืชไร่ ไปสำรวจข้าวโพด ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา              เมื่อวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะที่สมาคม เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ ได้จัดให้มีการสำรวจผลผลิตข้าวโพด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ MR. NEIL GRIMWOOD และคณะที่สมาคม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ ได้จัดให้มีการสำรวจผลผลิตข้าวโพด                         ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดยคุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม HANIL ENTERPRISE (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่ว) โดยมี MR. LEE MYUNG YEOP PRESIDENT และคณะให้การต้อนรับ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไปยังสถานทูตไทย ประเทศมาเลเซีย โดยมีคุณกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และคุณวิชาดา ภาบรรเจิดกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) หรือทูตพาณิชย์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลกับสมาคม จากนั้นเยี่ยมชมท่าเรือ NORTHPORT  และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมกับพบปะพ่อค้านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ เมืองมะละกา เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมพืชผลทางการเกษตร ที่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดยคุณสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย อุปนายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการการสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดยคุณสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมมือกันในการปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของไทย                  กับคุณวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการ และคุณอัชพร สินเจริญมณี เจ้าหน้าที่อาวุโส              จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษพืชที่เหลือทิ้งจากขั้นตอนการผลิต นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “Bio-coke” กับบริษัท โอซาก้า แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับ บริษัท เลเวล ไฟว์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites