สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
 • สมาคมฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าบางชนิดของ Codex ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารของ FAO/WHO (ปี พ.ศ. ๒๕๒๘)
 • ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการข้าวโพด ข้าวฟ่างแห่งชาติของกรมวิชาการเกษตร เพื่อแถลงผลงานวิจัยและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง มีดังนี้
  • ประชุมระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • ประชุมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๒๘ ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • ประชุมระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
 • ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเรื่องถั่วเขียวผิวดำของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาถั่วเขียวผิวดำให้ดีขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท
 • กรมวิชาการเกษตรได้ส่งข้าราชการจำนวน ๒ ท่าน ไปดูงานเกี่ยวกับเชื้อรา Macrophomina Phaseoli สหรัฐอเมริกา และเห็นว่าในช่วงเดินทางกลับควรให้ข้าราชการนี้แวะดูงานการเพาะถั่วงอกและการตรวจวิเคราะห์เชื้อราในถั่วเขียวผิวดำที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากทางกรมฯ ไม่ได้เตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้จึงของบจากสมาคมฯ และสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการไปดูงานเพาะถั่วงอกและเชื้อราจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเชื้อราในถั่วเขียวผิวดำของไทยซึ่งผู้ซื้อในประเทศญี่ปุ่นมักยกเป็นข้อตำหนิอยู่เสมอ จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างพักในการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐ เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน
 • คณะกรรมการธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรได้ไปเจรจาธุรกิจ ณ ประเทศสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยม โซเวียต โปแลนด์ เยอรมัน ฮังการี เชโกสโลวะเกีย ออสเตรีย และยูโกสลาเวีย เพื่อเจรจาซื้อข้าวโพดไทยและสินค้าต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๓๐ สมาคมฯ สนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
 • สมาคมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำการรณรงค์แก้ไขปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพด โดยตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพข้าวโพด เพื่อผลิตข้าวโพดคุณภาพดีโดยใช้สารเคมีคลุกเมล็ดข้าวโพดและเครื่องอบเคลื่อนที่ในท้องที่จังหวัด ๓ จังหวัด มีเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจันทบุรี การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่าย สมาคมฯ จึงให้ความอนุเคราะห์จำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑
 • นายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์ ได้ร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพื่อศึกษาผลดี ผลเสียของการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่อเศรษฐกิจไทย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งซื้อขายสินค้าล่วงหน้านำเอาสินค้าเกษตร ๕ ชนิดขึ้นมาพิจารณาคือ ข้าว ข้าวโพด ยาง น้ำตาลและมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๓

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 11.00 บาท
ซีพีศรีราชา

11.00 บาท

ซีพีราชบุรี 10.95 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.85 บาท
ซีพีโคราช 10.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.90 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 10.90 บาท
เบทาโกร 10.90 บาท
เซ็นทาโก 10.65 บาท
แหลมทองสหการ 11.00 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.00 304
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

961

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 823
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 48

1348

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 906
ถั่วนิ้วนางแดง 38 1066

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites