สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
 • สมาคมฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างมาตรฐานสินค้าบางชนิดของ Codex ซึ่งเป็นโครงการมาตรฐานอาหารของ FAO/WHO (ปี พ.ศ. ๒๕๒๘)
 • ให้การสนับสนุนการประชุมวิชาการข้าวโพด ข้าวฟ่างแห่งชาติของกรมวิชาการเกษตร เพื่อแถลงผลงานวิจัยและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ เกี่ยวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง มีดังนี้
  • ประชุมระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ เมษายน ๒๕๒๖ ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • ประชุมระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ เมษายน ๒๕๒๘ ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
  • ประชุมระหว่างวันที่ ๔-๘ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
 • ให้การสนับสนุนการประชุมสัมมนาเรื่องถั่วเขียวผิวดำของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาถั่วเขียวผิวดำให้ดีขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๖ ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท
 • กรมวิชาการเกษตรได้ส่งข้าราชการจำนวน ๒ ท่าน ไปดูงานเกี่ยวกับเชื้อรา Macrophomina Phaseoli สหรัฐอเมริกา และเห็นว่าในช่วงเดินทางกลับควรให้ข้าราชการนี้แวะดูงานการเพาะถั่วงอกและการตรวจวิเคราะห์เชื้อราในถั่วเขียวผิวดำที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย เนื่องจากทางกรมฯ ไม่ได้เตรียมงบประมาณเพื่อการนี้ไว้จึงของบจากสมาคมฯ และสมาคมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการไปดูงานเพาะถั่วงอกและเชื้อราจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเชื้อราในถั่วเขียวผิวดำของไทยซึ่งผู้ซื้อในประเทศญี่ปุ่นมักยกเป็นข้อตำหนิอยู่เสมอ จึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างพักในการดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๕-๘ กันยายน ๒๕๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๑๕๐ เหรียญสหรัฐต่อคนต่อวัน
 • คณะกรรมการธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎรได้ไปเจรจาธุรกิจ ณ ประเทศสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยม โซเวียต โปแลนด์ เยอรมัน ฮังการี เชโกสโลวะเกีย ออสเตรีย และยูโกสลาเวีย เพื่อเจรจาซื้อข้าวโพดไทยและสินค้าต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๗ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๓๐ สมาคมฯ สนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
 • สมาคมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดทำการรณรงค์แก้ไขปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพด โดยตั้งกลุ่มปรับปรุงคุณภาพข้าวโพด เพื่อผลิตข้าวโพดคุณภาพดีโดยใช้สารเคมีคลุกเมล็ดข้าวโพดและเครื่องอบเคลื่อนที่ในท้องที่จังหวัด ๓ จังหวัด มีเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจันทบุรี การดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีค่าใช้จ่าย สมาคมฯ จึงให้ความอนุเคราะห์จำนวนเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑
 • นายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์ ได้ร่วมชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพื่อศึกษาผลดี ผลเสียของการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่อเศรษฐกิจไทย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดตั้งซื้อขายสินค้าล่วงหน้านำเอาสินค้าเกษตร ๕ ชนิดขึ้นมาพิจารณาคือ ข้าว ข้าวโพด ยาง น้ำตาลและมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๓๓

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites