สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมาการค้าข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ มีความเจริญขึ้นมาก มีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศได้มีการเจรจา ทำสัญญา ซื้อขายหลายประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการเจรจากันโดยฝ่ายไทยเดินทางไปทำสัญญากับต่างประเทศและสลับกับผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ได้เดินทางมาทำสัญญากับฝ่ายไทย ดังนั้นสมาคมฯ ได้มีการต้อนรับคณะผู้แทนการค้าต่าง ๆ จากต่างประเทศมากมาย จึงขอยกประเด็นสำคัญ ๆ พอสังเขปได้ดังนี้ คือ

 • การต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ

สมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ มีดังนี้

 • คณะผู้แทนบรรษัทซีรอยฟูดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มี Mr.Yuan Xiang Zhong รองผู้จัดการฝ่ายนำเข้า  เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๖ เพื่อเจรจาซื้อถั่วเขียวผิวมัน และระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ Mr.LIGUO FENG มาทำสัญญาซื้อขายถั่วเขียวผิวมันและเจรจาซื้อขายผลผลิตทางเกษตรอื่น ๆ
 • คณะผู้แทนการค้าถั่วเขียวผิวดำจากสมาคมผู้นำเข้าถั่วที่ใช้เพาะถั่วงอกแห่งประเทศญี่ปุ่น มี Mr.T.Ota แห่ง Taishin Co.Ltd., นายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖, ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗, ๔-๕ กันยายน ๒๕๒๗ และ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการค้าถั่วเขียวผิวดำของไทยและประชุมวิชาการการพัฒนาถั่วเขียวผิวดำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐
 • คณะผู้แทนการค้าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มี Dr.M.Mo-Vahedizadeh กรรมการผู้จัดการบรรษัทการค้าของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๖
 • คณะผู้แทนการค้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มี Mr.Lee Chong Min รองประธาน National Livestock Cooperatives Federation (NLCF) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาหาข้อมูลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๖
 • คณะผู้แทนไต้หวันมี Mr.T.Y.LIU ผู้อำนวยการสำนักงานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เพื่อสำรวจและศึกษาคุณภาพข้าวโพดไทย
 • คณะผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเพาะถั่วงอกประเทศญี่ปุ่น มี Mr.N.HAZE เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๒๗ เพื่อปรึกษาหารือกับคณะผู้แทนสมาคมฯ เกี่ยวกับคุณภาพถั่วเขียวผิวดำของไทย
 • คณะผู้แทนสมาคมการค้าอาหารสัตว์แห่งญี่ปุ่น (Japan Feed Trade Association : JFTA) มี Mr.YOSHIKI เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนไทย เพื่อเจรจาการค้าข้าวโพดกับผู้ส่งออกฝ่ายไทย ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 • คณะผู้แทนสมาคมอาหารสัตว์เกาหลี (Korean Feed Association : KFA) จากสาธารณรัฐเกาหลี มี Mr.CHUN EUNG-JIN รองประธานบริหารสมาคม เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เพื่อดูการผลิตและการตลาดข้าวโพดและมันสำปะหลังอัดเม็ดในประเทศไทย และมาศึกษาวิธีการปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดไทยโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาแอฟลาทอกซิน และกิจการไซโล ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
 • คณะผู้แทนสมาคมผู้นำเข้าถั่วที่ใช้เพาะถั่วงอกประเทศญี่ปุ่น (The Japan Sprouting Importers Association : JSBIA) มาเยือนระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘, ๑๖-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๔, ๑๘-๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ เพื่อปรึกษาหารือกับสมาคมฯ เกี่ยวกับคุณภาพถั่วเขียวผิวดำของไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดเกาหลี (Korea Corn Processing Industry Association : KOCPIA) มีผู้แทนจำนวน ๗ ท่าน โดยมี Mr.PARK SEONG MOON ประธาน KOCPIA เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มกราคม ๒๕๒๙ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด หลังจากนั้นมามีข้าวโพดส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีถึง ๔๕๕,๙๑๑ เมตริกตัน
 • คณะผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และสุราประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมี Mr.SUL SUNG SOO เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนไทยเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐
 • ผู้แทนของสภาหอการค้าชิคาโก (Chicago Board of Trade) นายเดนนิส  คอลลิน กรรมการผู้จัดการแผนกบริการการศึกษาและการตลาด และน.ส.ริซา  ออสติน ผู้จัดการแผนก ได้มาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดซึ่งขายสินค้าล่วงหน้าในประเทศไทย โดยมีนายธีระ  ศรีจิรารัตน์ อุปนายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔
 • การเดินทางไปประชุมการเจรจาการค้ากับต่างประเทศ
  • สมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระดับรัฐมนตรีและระดับเอกชน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ณ กรุงโซล โดยนายสมาน  โอภาสวงศ์ นายกสมาคมฯ ประชุมระดับรัฐมนตรีและนายธีระ ศรีจิรารัตน์ เลขาธิการฯ ประชุมระดับเอกชน
  • สมาคมฯ ร่วมกับคณะของ ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ เพื่อเจรจากับคณะสมาคมอาหารสัตว์เกาหลีและสหพันธ์สหกรณ์ปศุสัตว์แห่งชาติ (National Livestock Cooperative Federation : NLCF) ผลการเจรจาต่อมาสาธารณรัฐเกาหลีได้ซื้อข้าวโพดไทยโดยวิธีประมูล ๒๕๐,๐๐๐ เมตริกตัน และหลังจากนั้นมาข้าวโพดส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีถึงเดือนธันวาคมรวม ๖ เดือน ได้ส่งออกถึง ๒๕๕,๙๑๑ เมตริกตัน
  • สมาคมฯ โดยนายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ และนายภูมิศักดิ์  เพิ่มพูนทรัพย์ กรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมเดินทางกับคณะ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เพื่อขยายตลาดการค้า ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๐

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites