สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ต่อมาการค้าข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ มีความเจริญขึ้นมาก มีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศได้มีการเจรจา ทำสัญญา ซื้อขายหลายประเทศ ดังนั้นจึงได้มีการเจรจากันโดยฝ่ายไทยเดินทางไปทำสัญญากับต่างประเทศและสลับกับผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ได้เดินทางมาทำสัญญากับฝ่ายไทย ดังนั้นสมาคมฯ ได้มีการต้อนรับคณะผู้แทนการค้าต่าง ๆ จากต่างประเทศมากมาย จึงขอยกประเด็นสำคัญ ๆ พอสังเขปได้ดังนี้ คือ

 • การต้อนรับคณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศ

สมาคมฯ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ มีดังนี้

 • คณะผู้แทนบรรษัทซีรอยฟูดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มี Mr.Yuan Xiang Zhong รองผู้จัดการฝ่ายนำเข้า  เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๖ เพื่อเจรจาซื้อถั่วเขียวผิวมัน และระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน – ๕ ตุลาคม ๒๕๒๘ Mr.LIGUO FENG มาทำสัญญาซื้อขายถั่วเขียวผิวมันและเจรจาซื้อขายผลผลิตทางเกษตรอื่น ๆ
 • คณะผู้แทนการค้าถั่วเขียวผิวดำจากสมาคมผู้นำเข้าถั่วที่ใช้เพาะถั่วงอกแห่งประเทศญี่ปุ่น มี Mr.T.Ota แห่ง Taishin Co.Ltd., นายกสมาคมฯ เป็นหัวหน้าคณะซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๖, ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๗, ๔-๕ กันยายน ๒๕๒๗ และ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘ เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการค้าถั่วเขียวผิวดำของไทยและประชุมวิชาการการพัฒนาถั่วเขียวผิวดำโดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสมาคมฯ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐
 • คณะผู้แทนการค้าสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน มี Dr.M.Mo-Vahedizadeh กรรมการผู้จัดการบรรษัทการค้าของสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๒๖
 • คณะผู้แทนการค้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) มี Mr.Lee Chong Min รองประธาน National Livestock Cooperatives Federation (NLCF) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาหาข้อมูลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๖
 • คณะผู้แทนไต้หวันมี Mr.T.Y.LIU ผู้อำนวยการสำนักงานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เพื่อสำรวจและศึกษาคุณภาพข้าวโพดไทย
 • คณะผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเพาะถั่วงอกประเทศญี่ปุ่น มี Mr.N.HAZE เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๒๗ เพื่อปรึกษาหารือกับคณะผู้แทนสมาคมฯ เกี่ยวกับคุณภาพถั่วเขียวผิวดำของไทย
 • คณะผู้แทนสมาคมการค้าอาหารสัตว์แห่งญี่ปุ่น (Japan Feed Trade Association : JFTA) มี Mr.YOSHIKI เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนไทย เพื่อเจรจาการค้าข้าวโพดกับผู้ส่งออกฝ่ายไทย ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
 • คณะผู้แทนสมาคมอาหารสัตว์เกาหลี (Korean Feed Association : KFA) จากสาธารณรัฐเกาหลี มี Mr.CHUN EUNG-JIN รองประธานบริหารสมาคม เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เพื่อดูการผลิตและการตลาดข้าวโพดและมันสำปะหลังอัดเม็ดในประเทศไทย และมาศึกษาวิธีการปรับปรุงคุณภาพข้าวโพดไทยโดยเฉพาะแก้ไขปัญหาแอฟลาทอกซิน และกิจการไซโล ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
 • คณะผู้แทนสมาคมผู้นำเข้าถั่วที่ใช้เพาะถั่วงอกประเทศญี่ปุ่น (The Japan Sprouting Importers Association : JSBIA) มาเยือนระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๘, ๑๖-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๔, ๑๘-๒๕ มีนาคม ๒๕๓๕ เพื่อปรึกษาหารือกับสมาคมฯ เกี่ยวกับคุณภาพถั่วเขียวผิวดำของไทย
 • สมาคมอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวโพดเกาหลี (Korea Corn Processing Industry Association : KOCPIA) มีผู้แทนจำนวน ๗ ท่าน โดยมี Mr.PARK SEONG MOON ประธาน KOCPIA เป็นหัวหน้าคณะเดินทางมาระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ มกราคม ๒๕๒๙ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด หลังจากนั้นมามีข้าวโพดส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีถึง ๔๕๕,๙๑๑ เมตริกตัน
 • คณะผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์และสุราประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งมี Mr.SUL SUNG SOO เป็นหัวหน้าคณะมาเยือนไทยเพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการค้าข้าวโพด เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๐
 • ผู้แทนของสภาหอการค้าชิคาโก (Chicago Board of Trade) นายเดนนิส  คอลลิน กรรมการผู้จัดการแผนกบริการการศึกษาและการตลาด และน.ส.ริซา  ออสติน ผู้จัดการแผนก ได้มาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดซึ่งขายสินค้าล่วงหน้าในประเทศไทย โดยมีนายธีระ  ศรีจิรารัตน์ อุปนายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔
 • การเดินทางไปประชุมการเจรจาการค้ากับต่างประเทศ
  • สมาคมฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระดับรัฐมนตรีและระดับเอกชน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ณ กรุงโซล โดยนายสมาน  โอภาสวงศ์ นายกสมาคมฯ ประชุมระดับรัฐมนตรีและนายธีระ ศรีจิรารัตน์ เลขาธิการฯ ประชุมระดับเอกชน
  • สมาคมฯ ร่วมกับคณะของ ฯพณฯ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๒๘ เพื่อเจรจากับคณะสมาคมอาหารสัตว์เกาหลีและสหพันธ์สหกรณ์ปศุสัตว์แห่งชาติ (National Livestock Cooperative Federation : NLCF) ผลการเจรจาต่อมาสาธารณรัฐเกาหลีได้ซื้อข้าวโพดไทยโดยวิธีประมูล ๒๕๐,๐๐๐ เมตริกตัน และหลังจากนั้นมาข้าวโพดส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลีถึงเดือนธันวาคมรวม ๖ เดือน ได้ส่งออกถึง ๒๕๕,๙๑๑ เมตริกตัน
  • สมาคมฯ โดยนายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์ นายกสมาคมฯ และนายภูมิศักดิ์  เพิ่มพูนทรัพย์ กรรมการสมาคมฯ ได้ร่วมเดินทางกับคณะ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เพื่อขยายตลาดการค้า ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๐

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 11.00 บาท
ซีพีศรีราชา

11.00 บาท

ซีพีราชบุรี 11.05 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.85 บาท
ซีพีโคราช 10.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 10.95 บาท
เบทาโกร 10.90 บาท
เซ็นทาโก 10.70 บาท
แหลมทองสหการ 11.00 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.00 310
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

980

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 839
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 47

1346

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 923
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1115

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites