สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการให้มีขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และกรรมการจะต้องมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้ามีเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 28 เมื่อมีกรรมการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ยื่นหนังสือร้องขอให้ประชุมกรรมการ นายกสมาคมจะต้องนัดประชุมกรรมการภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันรับหนังสือ
ข้อ 29 ให้นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกไม่อาจมาประชุมได้ ให้               อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าอุปนายกสมาคมคนที่หนึ่งไม่อาจมาประชุมได้ ให้อุปนายกสมาคมคนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าอุปนายกสมาคมคนที่สองไม่อาจมาประชุมได้อีกคนหนึ่ง ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานชั่วคราวในที่ประชุม
ข้อ 30 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ อนุมัติงบดุลประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งจะออกตามกำหนดวาระ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของสมาคม หรือความคิดเห็นของสมาชิก การออกเสียงลงคะแนนนั้นเฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ข้อ 31 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงคะแนนให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์หากเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 32 การประชุมคณะกรรมการก็ดี การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญก็ดี เมื่อไม่ครบองค์ประชุมให้เลื่อนการประชุมนั้นๆ ไปอย่างน้อย 5 วัน โดยต้องรีบแจ้งให้กรรมการหรือสมาชิกทราบถึงกำหนดการเลื่อนประชุม ถ้าในคราวการประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการหรือสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุมอีกให้ผู้มาเข้าประชุมดำเนินการประชุมกันได้
ข้อ 33

คณะกรรมการอาจมีมติให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ หรือสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด อาจยื่นหนังสือร้องขอต่อนายกสมาคมเพื่อขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ นายกสมาคมฯ จะต้องออกหนังสือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันรับหนังสือร้องขอให้เปิดประชุม ถ้านายกสมาคมไม่เรียกประชุมภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันรับหนังสือร้องขอ ให้สมาชิกผู้ร้องขอเรียกประชุมใหญ่ได้ การประชุมดังกล่าวจะครบองค์ประชุมต่อเมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด

ข้อ 34 รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญหรือการประชุมอนุกรรมการ ให้จดบันทึกไว้ทุกครั้งและนำเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป เพื่อรับรองและให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมเก็บรักษาไว้ที่สำนักงาน สมาชิกอาจขอดูได้ในเวลาทำงาน
ข้อ 35 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ.-
 
35.1 โดยวิธีเปิดเผย ให้ใช้วิธีชูมือลงคะแนน
35.2 โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน และจะกระทำได้ต่อเมื่อสมาชิกที่มาประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอต่อประธานที่ประชุม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 10.35 บาท
ซีพีศรีราชา

10.40 บาท

ซีพีราชบุรี 10.45 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.25 บาท
ซีพีโคราช 10.35 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.20 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 10.45 บาท
เบทาโกร 10.05 บาท
เซ็นทาโก 10.15 บาท
แหลมทองสหการ 10.30 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10.35 292
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

983

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 814
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 48

1378

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 927
ถั่วนิ้วนางแดง 28 808

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites