สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้อ 20 เพื่อดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามัญมีจำนวนไม่เกิน 31 คน คณะกรรมการดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว อาจรับเลือกเป็นกรรมการในคราวต่อไปก็ได้ กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ
 
20.1 ออกตามวาระ
20.2 ลาออก
20.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 12
20.4 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
20.5 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ข้อ 21 คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการดูแลทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมเพื่อให้        บังเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กรรมการเลือกกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง 1 คน อุปนายกสมาคมคนที่สอง 1 คน เลขาธิการ 1 คน รองเลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 1 คน และผู้ช่วยปฏิคม 1 คน ในกรณีที่กรรมการผู้ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนถาวรนิติบุคคลเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 22 กรรมการผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องกันกี่คราวก็ได้
ข้อ 23 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ อนุกรรมการดังกล่าวจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้
ข้อ 24 ถ้าตำแหน่งนายกสมาคม, อุปนายกสมาคม, เลขาธิการ, รองเลขาธิการ, เหรัญญิก, นายทะเบียน, ปฏิคม, หรือผู้ช่วยปฏิคม ว่างลงก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้กรรมการเลือกกันเอง เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นี้ ให้อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินกำหนดเวลาของผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ตนแทน
ข้อ 25 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากในลำดับถัดไปจากผลการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ที่แล้ว ดำรงตำแหน่งแทนเท่ากำหนดเวลาของกรรมการเดิมที่ตนแทน
ข้อ 26 ให้มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพื่อปฏิบัติกิจการตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน ตลอดจนการกำหนดอัตราค่าจ้าง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 11.00 บาท
ซีพีศรีราชา

11.00 บาท

ซีพีราชบุรี 11.05 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.85 บาท
ซีพีโคราช 10.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 10.95 บาท
เบทาโกร 10.90 บาท
เซ็นทาโก 10.70 บาท
แหลมทองสหการ 11.00 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.00 310
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

980

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 839
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 47

1346

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 923
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1115

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites