สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้อ 20 เพื่อดำเนินกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามัญมีจำนวนไม่เกิน 31 คน คณะกรรมการดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อครบกำหนดแล้ว อาจรับเลือกเป็นกรรมการในคราวต่อไปก็ได้ กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ
 
20.1 ออกตามวาระ
20.2 ลาออก
20.3 ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 12
20.4 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้ออกตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติ สมาคมการค้า พ.ศ. 2509
20.5 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509
ข้อ 21 คณะกรรมการมีหน้าที่บริหารกิจการดูแลทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมเพื่อให้        บังเกิดผลประโยชน์ส่วนรวม ให้กรรมการเลือกกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง 1 คน อุปนายกสมาคมคนที่สอง 1 คน เลขาธิการ 1 คน รองเลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน นายทะเบียน 1 คน ปฏิคม 1 คน และผู้ช่วยปฏิคม 1 คน ในกรณีที่กรรมการผู้ได้รับเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นเป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนถาวรนิติบุคคลเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 22 กรรมการผู้ใดจะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมต่อเนื่องกันกี่คราวก็ได้
ข้อ 23 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนให้เป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเฉพาะอย่างภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ อนุกรรมการดังกล่าวจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้
ข้อ 24 ถ้าตำแหน่งนายกสมาคม, อุปนายกสมาคม, เลขาธิการ, รองเลขาธิการ, เหรัญญิก, นายทะเบียน, ปฏิคม, หรือผู้ช่วยปฏิคม ว่างลงก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้กรรมการเลือกกันเอง เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นี้ ให้อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินกำหนดเวลาของผู้ดำรงตำแหน่งเดิมที่ตนแทน
ข้อ 25 ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งสมาชิกผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากในลำดับถัดไปจากผลการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่ที่แล้ว ดำรงตำแหน่งแทนเท่ากำหนดเวลาของกรรมการเดิมที่ตนแทน
ข้อ 26 ให้มีผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสมาคม เพื่อปฏิบัติกิจการตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน ตลอดจนการกำหนดอัตราค่าจ้าง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites