สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้อ 4 สมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ.-
 
4.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
4.2 สมาชิกสามัญ
4.3 สมาชิกสมทบ
ข้อ 5 คุณสมบัติของสมาชิก
 
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้อุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทย และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย การค้าสินค้านั้นๆ ทั้งเป็นผู้เห็นพ้องด้วยวัตถุประสงค์ และเคารพต่อกฎข้อบังคับของสมาคม ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
5.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ ในทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงิน ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเห็นพ้องด้วยวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ได้แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และคณะกรรมการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 6 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมจะต้องยื่นความจำนงตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้ต่อนายทะเบียน
ข้อ 7 ให้นายทะเบียนนำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการลงมติด้วยวิธีลงคะแนนลับ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาประชุมให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งการรับเข้าเป็นสมาชิก ให้ผู้สมัครทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลงมติดังกล่าว
ข้อ 8

ผู้สมัครจะต้องนำเงินค่าลงทะเบียนจำนวนสามหมื่นบาท พร้อมกับค่าบำรุงสมาคมปีแรกในอัตราเดือนละสองร้อยบาท นับแต่เดือนที่ได้รับแจ้งมติรับเป็นสมาชิกจนถึงวันสิ้นปีมาชำระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมาชิกของสมาคมฯ โดยทันที และถือเอาวันที่ลงทะเบียนนั้น เป็นวันที่เริ่มต้นสมาชิกภาพของผู้นั้น

ข้อ 9 สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดาสองคน ซึ่งมีตำแหน่งบริหารในนิติบุคคลนั้น ๆ เป็นตัวแทนที่มีอำนาจเต็ม เพื่อปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิแทนสมาชิกนั้น โดยตัวแทนคนหนึ่งเป็นตัวแทนถาวรและอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนสำรอง ให้ตัวแทนสำรองปฏิบัติหน้าที่เมื่อตัวแทนถาวรไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตัวแทนทั้งสองคนจะแต่งตั้งตัวแทนช่วงไม่ได้ การกระทำใด ๆ ของตัวแทนดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทำของนิติบุคคลนั้นๆ โดยตรง
ข้อ 10 ให้นายทะเบียนจัดให้มีสมุดทะเบียนสมาชิกไว้ที่สมาคม สมาชิกจะตรวจสอบรายชื่อได้ที่สมาคมฯ ในเวลาทำงาน
ข้อ 11 เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่ หรือมีการลาออกหรือเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพ ให้นายทะเบียนสมาคมนำรายชื่อสมาชิกใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพแจ้งต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ข้อ
12

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดเมื่อ
 
12.1 ตาย (สำหรับบุคคลธรรมดา) เลิกประกอบกิจการ (สำหรับนิติบุคคล)
12.2 ลาออก
12.3 ล้มละลาย
12.4 เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
12.5 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
12.6 คณะกรรมการลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้.-
12.6 คณะกรรมการลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้.-
 
12.6.1 ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือจรรยาของพ่อค้าจนขาดความนิยมของวงการสังคม
12.6.2 เมื่อเป็นบุคคลที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
12.6.3 ไม่ปฏิบัติหรือไม่เคารพต่อระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการสมาคมฯ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.45 บาท
ซีพีศรีราชา

12.45 บาท

ซีพีราชบุรี 12.50 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.30 บาท
ซีพีโคราช 12.30 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.85 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.05 บาท
เบทาโกร 12.45 บาท
เซ็นทาโก 12.50 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.45 344
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

963

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 825
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 50

1406

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 38 1074
ถั่วนิ้วนางแดง 30 847

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites