สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้อ 4 สมาชิกของสมาคม แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ.-
 
4.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์
4.2 สมาชิกสามัญ
4.3 สมาชิกสมทบ
ข้อ 5 คุณสมบัติของสมาชิก
 
5.1 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้อุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
5.2 สมาชิกสามัญ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทย และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ที่ได้จดทะเบียนถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วย การค้าสินค้านั้นๆ ทั้งเป็นผู้เห็นพ้องด้วยวัตถุประสงค์ และเคารพต่อกฎข้อบังคับของสมาคม ยื่นความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกสามัญ
5.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจ ในทางการค้า อุตสาหกรรมหรือการเงิน ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเห็นพ้องด้วยวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ได้แสดงความจำนงเข้าเป็นสมาชิกสมทบ และคณะกรรมการลงมติรับเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ข้อ 6 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมจะต้องยื่นความจำนงตามแบบพิมพ์ที่สมาคมฯ ได้กำหนดไว้ต่อนายทะเบียน
ข้อ 7 ให้นายทะเบียนนำใบสมัครเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมการลงมติด้วยวิธีลงคะแนนลับ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มาประชุมให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งการรับเข้าเป็นสมาชิก ให้ผู้สมัครทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลงมติดังกล่าว
ข้อ 8

ผู้สมัครจะต้องนำเงินค่าลงทะเบียนจำนวนสามหมื่นบาท พร้อมกับค่าบำรุงสมาคมปีแรกในอัตราเดือนละสองร้อยบาท นับแต่เดือนที่ได้รับแจ้งมติรับเป็นสมาชิกจนถึงวันสิ้นปีมาชำระภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้นายทะเบียนจดทะเบียนสมาชิกของสมาคมฯ โดยทันที และถือเอาวันที่ลงทะเบียนนั้น เป็นวันที่เริ่มต้นสมาชิกภาพของผู้นั้น

ข้อ 9 สมาชิกที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแต่งตั้งบุคคลธรรมดาสองคน ซึ่งมีตำแหน่งบริหารในนิติบุคคลนั้น ๆ เป็นตัวแทนที่มีอำนาจเต็ม เพื่อปฏิบัติหน้าที่และใช้สิทธิแทนสมาชิกนั้น โดยตัวแทนคนหนึ่งเป็นตัวแทนถาวรและอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทนสำรอง ให้ตัวแทนสำรองปฏิบัติหน้าที่เมื่อตัวแทนถาวรไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ตัวแทนทั้งสองคนจะแต่งตั้งตัวแทนช่วงไม่ได้ การกระทำใด ๆ ของตัวแทนดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทำของนิติบุคคลนั้นๆ โดยตรง
ข้อ 10 ให้นายทะเบียนจัดให้มีสมุดทะเบียนสมาชิกไว้ที่สมาคม สมาชิกจะตรวจสอบรายชื่อได้ที่สมาคมฯ ในเวลาทำงาน
ข้อ 11 เมื่อมีการรับสมาชิกใหม่ หรือมีการลาออกหรือเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพ ให้นายทะเบียนสมาคมนำรายชื่อสมาชิกใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสมาชิกภาพแจ้งต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าประจำกรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ข้อ
12

สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดเมื่อ
 
12.1 ตาย (สำหรับบุคคลธรรมดา) เลิกประกอบกิจการ (สำหรับนิติบุคคล)
12.2 ลาออก
12.3 ล้มละลาย
12.4 เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
12.5 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
12.6 คณะกรรมการลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้.-
12.6 คณะกรรมการลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้.-
 
12.6.1 ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี หรือจรรยาของพ่อค้าจนขาดความนิยมของวงการสังคม
12.6.2 เมื่อเป็นบุคคลที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว หรือประพฤติตนหรือกระทำการใดๆ อันนำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
12.6.3 ไม่ปฏิบัติหรือไม่เคารพต่อระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการสมาคมฯ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 11.00 บาท
ซีพีศรีราชา

11.00 บาท

ซีพีราชบุรี 11.05 บาท
ซีพีท่าเรือ 10.85 บาท
ซีพีโคราช 10.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 10.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 10.95 บาท
เบทาโกร 10.90 บาท
เซ็นทาโก 10.70 บาท
แหลมทองสหการ 11.00 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.00 310
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

980

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 839
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 47

1346

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 32 923
ถั่วนิ้วนางแดง 39 1115

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites