สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
ข้อ 3 สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ .-
 
3.1 ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือมวลสมาชิก เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับกิจการค้าซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
3.4 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าที่สมาชิกดำเนินอยู่
3.5 ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับประโยชน์
3.6 ส่งเสริมการเพาะปลูก และการผลิตสินค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ และสินค้าพื้นเมืองทุกชนิดให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ และรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สมดังความนิยมของผู้ซื้อ
3.7 รวบรวมสถิติการผลิต การจำหน่าย และการส่งออกต่างประเทศ ศึกษาหรือสอบถามความรู้ หรือความคิดเห็น อันเป็นการเกี่ยวกับกิจการค้าของสมาชิกเพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม และจัดทำวารสารเกี่ยวกับการค้าออกเผยแพร่แก่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.8 ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
3.9 สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ราคา/กก.
ซีพีบางนา 12.65 บาท
ซีพีศรีราชา

12.65 บาท

ซีพีราชบุรี 12.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 12.55 บาท
ซีพีโคราช 12.50 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 11.95 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 12.15 บาท
เบทาโกร 12.70 บาท
เซ็นทาโก 12.70 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 12.65 355
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 34

976

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 29 836
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 52

1481

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 39 1116
ถั่วนิ้วนางแดง 30 858

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites