ข่าวสมาคม
Thailand's Best Friends 2010 Thailand's Best Friends 2010 Thailand's Best Friends 2010
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย และ สมาชิกสมาคมได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557