ข่าวสมาคม
Thailand's Best Friends 2010 Thailand's Best Friends 2010 Thailand's Best Friends 2010
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย ได้มีการเลือกตั้งและส่งมอบตำแหน่งคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2558 - 2559
คุณประวิทย์ อริยะวัฒน์กุล ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย ประจำปี 2558 - 2559