About Us - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
   14 สิงหาคม 2563

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.05 บาท
ซีพีศรีราชา

9.05 บาท

ซีพีราชบุรี 8.40 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.40 บาท
ซีพีโคราช 8.40 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.05 บาท
เบทาโกร 8.95 บาท
เซ็นทาโก 8.85 บาท
แหลมทองสหการ -

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.05 บาท 296
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 32 บาท

1073

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 28 บาท 942
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 32 บาท

1073

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 17 บาท 582
ถั่วนิ้วนางแดง 38 บาท 1263

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


             

         

ติดต่อเรา

 
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพันธ์พืชไทย
92/26-27 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
10500 กรุงเทพฯ 
THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION
92/26-27  11 Floor Sathorn Thani 2 Bldg.,
North Sathorn Rd,Silom
Bangrak,Bangkok  10500
 
 
Tel. 02-234-4387 , 02-237-6790 , 02-236-8413
02-667-0178
 
http://www.thaimaizeandproduce.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศจากทางสมาคมฯ

 

ประกาศเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความตกลงการค้าอาเซียน พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560

 

ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีพ.ศ.2557

 

ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558-2560

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้าข้าวโพด  ปลาป่น และกากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง(ฉบับที่ 19)

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2533

การกุศลด้านสังคม และสาธารณประโยชน์

 • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ สมาคมฯ ให้การสนับสนุนโครงการทำฝนหลวง เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน โดยถวายเงินให้ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นประจำทุกปีเพื่อโครงการนี้ เพราะเล็งเห็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวนา ชาวไร่ ในยามที่ประสบภัยแห้งแล้ง จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ในปีที่มีน้ำฝนอุดมสมบูรณ์จึงหันไปสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์แก่สาธารณประโยชน์ทางด้านอื่น
 • ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ ณ วัดศรีมงคล และวัดไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของ นายอบ  วสุรัตน์ อดีตประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างกุฏิวัดพรประสิทธิ์ แขวงออเงิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศ ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • บริจาคเงินสมทบทุนการกุศลของสมาคมภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ใน  พระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • สมาคมฯ ได้บริจาคเงินร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยผ่านทางกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อทูลเกล้าถวาย เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • สมาคมฯ ซื้อดอกบัวจัดจำหน่ายโดยสมาคมแม่บ้านทหารบกจำนวน ๕,๐๐๐ ดอก รวมเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ในบริเวณสวนหลวง ร.๙ ซอย ๑๐๑ สุขุมวิท กรุงเทพฯ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • สนับสนุนมูลนิธิเอเชียในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-อเมริกัน โครงการนี้มุ่งเน้นคัดเลือกเยาวชนไทย จากพื้นที่กันดารเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา ๒ เดือน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนขององค์การยุวเกษตรกรแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เยาวชนไทย จำนวน ๑๐ คน ที่จะได้รับคัดเลือกได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรในรูปแบบอเมริกัน เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาเป็นผู้นำเกษตรกรในภูมิลำเนาของตนต่อไป จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • สมาคมได้สนับสนุนให้สภาหอการค้าฯ หอการค้าไทย เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ไปแจกแก่เกษตรกรเป็นการด่วน เนื่องจากเกิดความเสียหายภาวะฝนแล้ง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ สมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนกับสภาหอการค้าฯ ในการรณรงค์หารายได้โดยการเก็บเพิ่มค่าออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวโพดและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอีกเมตริกละ ๑๐ สตางค์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยรายได้จะนำทูลเกล้าถวายฯ ในนามสมาคมฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับกรมการค้าภายใน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 • บัตรงานฉลอง ๔๐ ปี สภาหอการค้าฯ ณ โรงแรมดุสิตธานี จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 • บริจาคร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ. ๒๕๔๒
 • บริจาคให้มูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนไทย จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ. ๒๕๔๔
 • ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยผ่านสภาหอการค้าฯ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
 • บริจาคในการซื้อเตียงและเครื่องมือแพทย์ในโครงการศิริราชร้อยใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยจากคลื่นยักษ์ซึนามิที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อใช้ในการเก็บศพ ผ้าห่อและหีบศพ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘
 • สมาคมฯ  นายก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  จำนวน ๙ ตัว ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ วรวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
 • สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.) มีสภาหอการค้าฯ  สภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมธนาคารไทย ได้จัดสร้าง “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จำนวน ๖๐ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท ในการนี้สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคจำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ น.ส.สุนันท์  สิงห์สมบุญ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเข้าเฝ้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 • สมาคมฯ ให้การสนับสนุนการจัดทำหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์” ของคณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย เพื่อถวายความจงรักภักดีและชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ธันวาคม ๒๕๕๐

กิจกรรมทั่วไป

 • การให้บริการด้านข้อมูลและข่าวสารแก่สมาชิก
  • เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการส่งออก และสถิติพืชไร่รายเดือนแจกจ่ายแก่สมาชิก
  • การให้บริการออกหนังสือรับรองสมาชิกภาพ

สมาคมฯ ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานมาตรฐานสินค้า (โดยมิได้คิดมูลค่าแต่ประการใด)

 • จัดพิมพ์วารสารสมาคมฯ ราย ๓ เดือน แจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และปีถัดมาได้ปรับปรุง ขยายงานข้อมูล และสถิติต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและละเอียดยิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศ ต่างประเทศ และระดับโลก ทั้งนี้เพื่อให้บริการและเพิ่มพูนประโยชน์แก่สมาชิก นอกจากนั้นสำหรับข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชไร่อื่นบางชนิดได้เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณส่งออกและราคาเป็นรายวัน เพื่อให้บริการแก่บรรดาสมาชิกให้ทราบโดยรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
 • จัดทำหนังสือรายงานประจำปีของคณะกรรมการ แจกให้กับสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • จัดทำไดอารี่ประจำปีทุกปี แจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพด

                                สมาคมฯ โดยคุณวุฒิเทพ  นันทภิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินงานด้านนี้ โดยร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรและผู้ค้าท้องถิ่นโดยทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดพิมพ์โปสเตอร์แนะนำวิธีการป้องกันมิให้ข้าวโพดเกิดเชื้อราอันก่อให้เกิดสารพิษแอฟลาทอกซินไปเผยแพร่ในแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดที่สำคัญ ๆ จัดทำภาพยนตร์เรื่อง “เชื้อราตัดราคาข้าวโพด” เพื่อแนะนำวิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาตลอดจนการขนส่งข้าวโพดที่ถูกต้อง แล้วมอบให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการฉายเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่น สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สมาคมฯ ได้เร่งดำเนินงานด้านนี้โดยจัดสรรงบประมาณให้ในระดับสูงถึง ๑ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำการทดลองเชิงเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันและกำจัดแอฟลาทอกซินในข้าวโพด ให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์จัดทำสปอตวิทยุกระจายเสียง ทำสปอตโทรทัศน์และวีดีโอเทปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ พิมพ์โปสเตอร์รณรงค์อีก ๕๐,๐๐๐ แผ่น เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่นแหล่งผลิตที่สำคัญ ๆ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ และตำบล รวมทั้งผู้รวบรวมผลผลิตข้าวโพด เพื่อชี้แจงรณรงค์ป้องกันแอฟลาทอกซิน ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความรู้กับลูกค้าของธนาคาร โดยสมาคมฯ จัดส่งวีดีโอเทปและโปสเตอร์ไปให้ ประชุมร่วมกับผู้แทนไซโล เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดความชื้น จากการดำเนินงานอย่างจริงจังของสมาคมฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแก่ทางราชการในการแก้ปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพดดังกล่าว ปรากฏว่าข้าวโพดที่ผลิตได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘/๒๕๒๙ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศพอใจในคุณภาพข้าวโพดไทยที่ส่งไปให้ ทำให้ประเทศผู้ซื้อที่สำคัญหันมาซื้อข้าวโพดจากไทยในปริมาณมากขึ้น

 • สมาคมฯ ได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดในต่างจังหวัด เพื่อนำผลสำรวจแต่ละครั้งได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกเพื่อทราบ และประกอบการพิจารณาในการค้าข้าวโพด
 • สมาคมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิต (พ.ศ. ๒๕๒๗) เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกับหน่วยราชการ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๑
 • พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ ได้เข้าไปร่วมกับหน่วยราชการสำรวจถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ และสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ผลการสำรวจแจกให้แก่สมาชิก
 • สมาคมฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ สำนักงานสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
 • สมาคมฯ โดย น.ส.สุนันท์  สิงห์สมบุญ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ก่อนสนามบินเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
 • สมาคมฯ จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมาคมฯ ครบรอบก่อตั้ง ๕๐ ปี วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการสำรวจผลผลิตข้าวโพดและพืชไร่ ไปสำรวจข้าวโพด ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา              เมื่อวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะที่สมาคม เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ ได้จัดให้มีการสำรวจผลผลิตข้าวโพด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ MR. NEIL GRIMWOOD และคณะที่สมาคม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ ได้จัดให้มีการสำรวจผลผลิตข้าวโพด                         ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดยคุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม HANIL ENTERPRISE (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่ว) โดยมี MR. LEE MYUNG YEOP PRESIDENT และคณะให้การต้อนรับ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไปยังสถานทูตไทย ประเทศมาเลเซีย โดยมีคุณกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และคุณวิชาดา ภาบรรเจิดกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) หรือทูตพาณิชย์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลกับสมาคม จากนั้นเยี่ยมชมท่าเรือ NORTHPORT  และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมกับพบปะพ่อค้านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ เมืองมะละกา เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมพืชผลทางการเกษตร ที่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดยคุณสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย อุปนายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการการสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดยคุณสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมมือกันในการปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของไทย                  กับคุณวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการ และคุณอัชพร สินเจริญมณี เจ้าหน้าที่อาวุโส              จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษพืชที่เหลือทิ้งจากขั้นตอนการผลิต นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “Bio-coke” กับบริษัท โอซาก้า แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับ บริษัท เลเวล ไฟว์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้า

 • ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้เรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาจากพ่อค้าข้าวโพดขาเข้าของไต้หวัน ทำการส่งเรือมารับมอบข้าวโพดล่าช้าเกินควร ทำให้มวลสมาชิกส่งออกต้องเสียหาย ฝ่ายไต้หวันก็ยินดีชดใช้ตามที่เรียกร้องเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๘๘,๖๔๕.๑๖ บาท
 • สมาคมฯ ได้ร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าบริการรมยาสินค้าเกษตร เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชของกลุ่มบริษัทผู้ตรวจสอบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • การประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายข้าวโพดส่งมอบไต้หวันระหว่างผู้ส่งออก ๓ ราย และผู้ประกอบการไซโล ๑ ราย โดยการไกล่เกลี่ยยุติด้วยความเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • สมาชิกสมาคมฯ ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทไซโลอันเป็นคู่กรณีในการขอรับข้าวโพดที่ฝากไว้ลงเรือ ส่งมอบแก่ผู้ซื้อตามสัญญาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจได้ไกล่เกลี่ยทำให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจดีต่อกัน และสามารถตกลงกันได้ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับถั่วเขียวผิวดำส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ที่มีเชื้อรา Macrophomina Phaseoli ในอัตราสูง และปรับปรุงการผลิตจนปรากฏว่าคุณภาพถั่วเขียวผิวดำที่ผลิตได้ในปี ๒๕๒๗/๒๕๒๘ เป็นที่ยอมรับของญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นซื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ. ๒๕๒๘