หมวดเบ็ดเตล็ด

  • Print
ข้อ 43 การแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การตัดทอน เพิ่มเติมข้อความใดๆ ในข้อบังคับนี้จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกเท่านั้น