หมวดที่6 การเงิน การบัญชี และค่าบำรุง - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  23 สิงหาคม 2562

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.15 บาท
ซีพีศรีราชา

-

ซีพีราชบุรี -
ซีพีท่าเรือ 8.85 บาท
ซีพีโคราช -
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.05 บาท
เบทาโกร 8.70 บาท
เซ็นทาโก 9.02 บาท
แหลมทองสหการ 8.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 9.15 301
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 30 บาท

1015

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 916
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 28 บาท

949

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 16 บาท 554
ถั่วนิ้วนางแดง 32 บาท 1074

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


              

         

หมวดที่่6 การเงิน การบัญชี และค่าบำรุง

ข้อ 36 ให้คณะกรรมการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี เพื่อใช้สอบในกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เมื่อมีการใช้จ่ายพิเศษภายในวงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทให้นายกสมาคมสั่งจ่ายได้ ถ้ามีวงเงินเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้ขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 37

ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบ 12 เดือน โดยถือเอาวันที่ 31 ธันวาคม เป็นวันสิ้นรอบปีบัญชีของสมาคม งบดุลนั้นจะต้องมีรายการแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสมาคมกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่ายและให้ผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของปีถัดไป งบดุลดังกล่าวนี้ให้คณะกรรมการส่งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมใหญ่อย่างน้อย 7 วัน

ข้อ 38 ผู้สอบบัญชีย่อมมีอำนาจเข้าทำการตรวจสอบเอกสาร และบัญชีต่างๆ เกี่ยวกับการเงินของสมาคมรวมทั้งมีสิทธิสอบถามเจ้าหน้าที่ของสมาคมทุกคน เกี่ยวกับการเงิน บรรดาเอกสารและสรรพบัญชีต่างๆ ผู้จัดการสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้เพื่อตรวจสอบ
ข้อ 39 สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงสมาคมประจำเดือนเดือนละสองร้อยบาทโดยให้ชำระปีละครั้ง รวมเป็นเงิน           สองพันสี่ร้อยบาท และต้องชำระภายในเดือนมกราคมทุกปี ทั้งนี้ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชำระเงินค่าบำรุง
ข้อ 40 คณะกรรมการอาจวางระเบียบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงเกี่ยวกับกิจการหรืออาจจะหาเงินทุนพิเศษ เพื่อดำเนินการและส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาคมได้ตามมติที่ประชุมใหญ่ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย
ข้อ 41 สมาคมอาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้.-
 
41.1 เมื่อที่ประชุมใหญ่ลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม   ให้เลิก
41.2 เมื่อล้มละลาย
41.3 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งให้เลิกตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 เมื่อสมาคมต้องเลิกด้วยเหตุในวรรคก่อน การชำระบัญชีของสมาคม ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยการชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดมาใช้โดยอนุโลม
ข้อ 42 เมื่อชำระบัญชีแล้ว บรรดาทรัพย์สินของสมาคมจะนำแบ่งคืนให้แก่สมาชิกของสมาคมไม่ได้ ทรัพย์สินทั้งนั้นจะต้องโอนให้แก่นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกุศลสาธารณะ หรือตกเป็นทรัพย์สินของรัฐทั้งนี้สุดแต่มติที่ประชุมใหญ่