หมวดที่5 การประชุมคณะกรรมการการประชุมใหญ่ - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  23 สิงหาคม 2562

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.15 บาท
ซีพีศรีราชา

-

ซีพีราชบุรี -
ซีพีท่าเรือ 8.85 บาท
ซีพีโคราช -
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.05 บาท
เบทาโกร 8.70 บาท
เซ็นทาโก 9.02 บาท
แหลมทองสหการ 8.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 9.15 301
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 30 บาท

1015

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 916
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 28 บาท

949

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 16 บาท 554
ถั่วนิ้วนางแดง 32 บาท 1074

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


              

         

หมวดที่5 การประชุมคณะกรรมการการประชุมใหญ่

ข้อ 27 การประชุมคณะกรรมการให้มีขึ้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และกรรมการจะต้องมาประชุมด้วยตนเอง เมื่อมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงมติให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ถ้ามีเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 28 เมื่อมีกรรมการตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ยื่นหนังสือร้องขอให้ประชุมกรรมการ นายกสมาคมจะต้องนัดประชุมกรรมการภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันรับหนังสือ
ข้อ 29 ให้นายกสมาคมฯ เป็นประธานที่ประชุมกรรมการและที่ประชุมใหญ่ ถ้านายกไม่อาจมาประชุมได้ ให้               อุปนายกสมาคมคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าอุปนายกสมาคมคนที่หนึ่งไม่อาจมาประชุมได้ ให้อุปนายกสมาคมคนที่สอง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าอุปนายกสมาคมคนที่สองไม่อาจมาประชุมได้อีกคนหนึ่ง ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งคนใดเป็นประธานชั่วคราวในที่ประชุม
ข้อ 30 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ อนุมัติงบดุลประจำปีซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งจะออกตามกำหนดวาระ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกับกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับกิจการของสมาคม หรือความคิดเห็นของสมาชิก การออกเสียงลงคะแนนนั้นเฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ข้อ 31 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม การลงคะแนนให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์หากเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 32 การประชุมคณะกรรมการก็ดี การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญก็ดี เมื่อไม่ครบองค์ประชุมให้เลื่อนการประชุมนั้นๆ ไปอย่างน้อย 5 วัน โดยต้องรีบแจ้งให้กรรมการหรือสมาชิกทราบถึงกำหนดการเลื่อนประชุม ถ้าในคราวการประชุมครั้งที่ 2 คณะกรรมการหรือสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุมอีกให้ผู้มาเข้าประชุมดำเนินการประชุมกันได้
ข้อ 33

คณะกรรมการอาจมีมติให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ หรือสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด อาจยื่นหนังสือร้องขอต่อนายกสมาคมเพื่อขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ นายกสมาคมฯ จะต้องออกหนังสือเรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันรับหนังสือร้องขอให้เปิดประชุม ถ้านายกสมาคมไม่เรียกประชุมภายในกำหนด 14 วัน นับแต่วันรับหนังสือร้องขอ ให้สมาชิกผู้ร้องขอเรียกประชุมใหญ่ได้ การประชุมดังกล่าวจะครบองค์ประชุมต่อเมื่อมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด

ข้อ 34 รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญหรือการประชุมอนุกรรมการ ให้จดบันทึกไว้ทุกครั้งและนำเสนอที่ประชุมในคราวประชุมครั้งต่อไป เพื่อรับรองและให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมเก็บรักษาไว้ที่สำนักงาน สมาชิกอาจขอดูได้ในเวลาทำงาน
ข้อ 35 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ.-
 
35.1 โดยวิธีเปิดเผย ให้ใช้วิธีชูมือลงคะแนน
35.2 โดยวิธีลงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนบัตรลงคะแนน และจะกระทำได้ต่อเมื่อสมาชิกที่มาประชุมมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งร้องขอต่อประธานที่ประชุม