หมวดที่1 วัตถุประสงค์ - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
  23 สิงหาคม 2562

 

ข้าวโพด ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.15 บาท
ซีพีศรีราชา

-

ซีพีราชบุรี -
ซีพีท่าเรือ 8.85 บาท
ซีพีโคราช -
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) -
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.05 บาท
เบทาโกร 8.70 บาท
เซ็นทาโก 9.02 บาท
แหลมทองสหการ 8.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพด 9.15 301
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 30 บาท

1015

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 27 บาท 916
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 28 บาท

949

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 16 บาท 554
ถั่วนิ้วนางแดง 32 บาท 1074

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


              

         

หมวดที่1 วัตถุประสงค์

ข้อ 3 สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ .-
 
3.1 ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือมวลสมาชิก เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับกิจการค้าซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
3.4 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าที่สมาชิกดำเนินอยู่
3.5 ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับประโยชน์
3.6 ส่งเสริมการเพาะปลูก และการผลิตสินค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ และสินค้าพื้นเมืองทุกชนิดให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ และรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สมดังความนิยมของผู้ซื้อ
3.7 รวบรวมสถิติการผลิต การจำหน่าย และการส่งออกต่างประเทศ ศึกษาหรือสอบถามความรู้ หรือความคิดเห็น อันเป็นการเกี่ยวกับกิจการค้าของสมาชิกเพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม และจัดทำวารสารเกี่ยวกับการค้าออกเผยแพร่แก่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.8 ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
3.9 สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง