หมวดที่1 วัตถุประสงค์ - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
   20 ตุลาคม 2563

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 8.90 บาท
ซีพีศรีราชา

8.85 บาท

ซีพีราชบุรี 8.70 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.60 บาท
ซีพีโคราช 8.65 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 8.80 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 8.85 บาท
เบทาโกร 8.75 บาท
เซ็นทาโก 8.75 บาท
แหลมทองสหการ 8.65 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8.90 บาท 290
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 32 บาท

1067

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 26 บาท 872
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 38 บาท

1263

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 18 บาท 612
ถั่วนิ้วนางแดง 37 บาท 1224

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


             

         

หมวดที่1 วัตถุประสงค์

ข้อ 3 สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ คือ .-
 
3.1 ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือมวลสมาชิก เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับกิจการค้าซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
3.3 เชื่อมความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก
3.4 ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอกในปัญหาเกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าที่สมาชิกดำเนินอยู่
3.5 ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับประโยชน์
3.6 ส่งเสริมการเพาะปลูก และการผลิตสินค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ และสินค้าพื้นเมืองทุกชนิดให้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพียงพอกับความต้องการของตลาดภายในและตลาดภายนอกประเทศ และรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่ดี สมดังความนิยมของผู้ซื้อ
3.7 รวบรวมสถิติการผลิต การจำหน่าย และการส่งออกต่างประเทศ ศึกษาหรือสอบถามความรู้ หรือความคิดเห็น อันเป็นการเกี่ยวกับกิจการค้าของสมาชิกเพื่อให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม และจัดทำวารสารเกี่ยวกับการค้าออกเผยแพร่แก่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.8 ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม เกี่ยวกับข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
3.9 สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเมือง