นายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย - thaimaizeandproduce.org สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย  THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION  :  ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าข้าวโพด ข้าวฟ่าง พืชพันธุ์ไทยและสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด

ราคาสินค้าเกษตร
   24 พฤศจิกายน 2563

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคา/กก.
ซีพีบางนา 9.10 บาท
ซีพีศรีราชา

9.10 บาท

ซีพีราชบุรี 9.05 บาท
ซีพีท่าเรือ 8.90 บาท
ซีพีโคราช 8.85 บาท
กรุงไทยอาหาร (พระประแดง) 9.05 บาท
กรุงไทยอาหาร (บ้านบึง) 9.15 บาท
เบทาโกร 9.10 บาท
เซ็นทาโก 8.90 บาท
แหลมทองสหการ 8.95 บาท

 

สินค้าเกษตร ราคา/กก. F.O.B/ตัน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 9.10 บาท 304
ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น1) 32 บาท

1097

ถั่วเขียวผิวมัน(ชั้น2) 26 บาท 896
ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น1) 40 บาท

1364

ถั่วเขียวผิวดำ(ชั้น2) 19 บาท 662
ถั่วนิ้วนางแดง 37 บาท 1257

 

 

 

ผู้สนับสนุน / Banner

Main Sponsor Our sites


             

         

ติดต่อเรา

 
สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพันธ์พืชไทย
92/26-27 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
10500 กรุงเทพฯ 
THE THAI MAIZE AND PRODUCE TRADERS ASSOCIATION
92/26-27  11 Floor Sathorn Thani 2 Bldg.,
North Sathorn Rd,Silom
Bangrak,Bangkok  10500
 
 
Tel. 02-234-4387 , 02-237-6790 , 02-236-8413
02-667-0178
 
http://www.thaimaizeandproduce.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประกาศจากทางสมาคมฯ

 

ประกาศเรื่องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความตกลงการค้าอาเซียน พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560

 

ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีพ.ศ.2557

 

ความตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558-2560

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้าข้าวโพด  ปลาป่น และกากถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง(ฉบับที่ 19)

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 74) พ.ศ. 2533

การกุศลด้านสังคม และสาธารณประโยชน์

 • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕ สมาคมฯ ให้การสนับสนุนโครงการทำฝนหลวง เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน โดยถวายเงินให้ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นประจำทุกปีเพื่อโครงการนี้ เพราะเล็งเห็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ชาวนา ชาวไร่ ในยามที่ประสบภัยแห้งแล้ง จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ ในปีที่มีน้ำฝนอุดมสมบูรณ์จึงหันไปสนับสนุนให้ความอนุเคราะห์แก่สาธารณประโยชน์ทางด้านอื่น
 • ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ ณ วัดศรีมงคล และวัดไทรย้อย จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • ร่วมบริจาคสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีของ นายอบ  วสุรัตน์ อดีตประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสร้างกุฏิวัดพรประสิทธิ์ แขวงออเงิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานของกระทรวงการต่างประเทศ ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • บริจาคเงินสมทบทุนการกุศลของสมาคมภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ใน  พระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • สมาคมฯ ได้บริจาคเงินร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยผ่านทางกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อทูลเกล้าถวาย เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ จำนวนเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • สมาคมฯ ซื้อดอกบัวจัดจำหน่ายโดยสมาคมแม่บ้านทหารบกจำนวน ๕,๐๐๐ ดอก รวมเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ในบริเวณสวนหลวง ร.๙ ซอย ๑๐๑ สุขุมวิท กรุงเทพฯ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • สนับสนุนมูลนิธิเอเชียในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-อเมริกัน โครงการนี้มุ่งเน้นคัดเลือกเยาวชนไทย จากพื้นที่กันดารเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา ๒ เดือน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนขององค์การยุวเกษตรกรแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อให้เยาวชนไทย จำนวน ๑๐ คน ที่จะได้รับคัดเลือกได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรในรูปแบบอเมริกัน เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาเป็นผู้นำเกษตรกรในภูมิลำเนาของตนต่อไป จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐
 • สมาคมได้สนับสนุนให้สภาหอการค้าฯ หอการค้าไทย เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ไปแจกแก่เกษตรกรเป็นการด่วน เนื่องจากเกิดความเสียหายภาวะฝนแล้ง เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบ สมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุนกับสภาหอการค้าฯ ในการรณรงค์หารายได้โดยการเก็บเพิ่มค่าออกหนังสือรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวโพดและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอีกเมตริกละ ๑๐ สตางค์ เป็นระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๕ โดยรายได้จะนำทูลเกล้าถวายฯ ในนามสมาคมฯ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 • บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับกรมการค้าภายใน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 • บัตรงานฉลอง ๔๐ ปี สภาหอการค้าฯ ณ โรงแรมดุสิตธานี จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
 • บริจาคร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลศิริราชเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ. ๒๕๔๒
 • บริจาคให้มูลนิธิเพื่อลูกจ้างคนไทย จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ปีพ.ศ. ๒๕๔๔
 • ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยผ่านสภาหอการค้าฯ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕
 • บริจาคในการซื้อเตียงและเครื่องมือแพทย์ในโครงการศิริราชร้อยใจไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
 • ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบมหันตภัยจากคลื่นยักษ์ซึนามิที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ เพื่อใช้ในการเก็บศพ ผ้าห่อและหีบศพ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘
 • สมาคมฯ  นายก  กรรมการ  และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  จำนวน ๙ ตัว ๆ ละ ๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ ตึกติสสมหาเถระ วัดพระศรีมหาธาตุ วรวิหาร บางเขน กรุงเทพฯ
 • สมาคมฯ เป็นเจ้าภาพร่วมกับคณะกรรมการร่วม ๓ สถาบัน ภาคเอกชน (กกร.) มีสภาหอการค้าฯ  สภาอุตสาหกรรมฯ และสมาคมธนาคารไทย ได้จัดสร้าง “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เพื่อน้อมเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี จำนวน ๖๐ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๑๕ ล้านบาท ในการนี้สมาคมฯ ได้ร่วมบริจาคจำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ น.ส.สุนันท์  สิงห์สมบุญ นายกสมาคมฯ ได้ร่วมเข้าเฝ้าถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
 • สมาคมฯ ให้การสนับสนุนการจัดทำหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์” ของคณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย เพื่อถวายความจงรักภักดีและชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ธันวาคม ๒๕๕๐

กิจกรรมทั่วไป

 • การให้บริการด้านข้อมูลและข่าวสารแก่สมาชิก
  • เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการส่งออก และสถิติพืชไร่รายเดือนแจกจ่ายแก่สมาชิก
  • การให้บริการออกหนังสือรับรองสมาชิกภาพ

สมาคมฯ ออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก เพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานมาตรฐานสินค้า (โดยมิได้คิดมูลค่าแต่ประการใด)

 • จัดพิมพ์วารสารสมาคมฯ ราย ๓ เดือน แจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และปีถัดมาได้ปรับปรุง ขยายงานข้อมูล และสถิติต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและละเอียดยิ่งขึ้นทั้งในระดับประเทศ ต่างประเทศ และระดับโลก ทั้งนี้เพื่อให้บริการและเพิ่มพูนประโยชน์แก่สมาชิก นอกจากนั้นสำหรับข้าวโพด ข้าวฟ่าง และพืชไร่อื่นบางชนิดได้เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณส่งออกและราคาเป็นรายวัน เพื่อให้บริการแก่บรรดาสมาชิกให้ทราบโดยรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์
 • จัดทำหนังสือรายงานประจำปีของคณะกรรมการ แจกให้กับสมาชิกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 • จัดทำไดอารี่ประจำปีทุกปี แจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพด

                                สมาคมฯ โดยคุณวุฒิเทพ  นันทภิวัฒน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้ดำเนินงานด้านนี้ โดยร่วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรและผู้ค้าท้องถิ่นโดยทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ จัดพิมพ์โปสเตอร์แนะนำวิธีการป้องกันมิให้ข้าวโพดเกิดเชื้อราอันก่อให้เกิดสารพิษแอฟลาทอกซินไปเผยแพร่ในแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดที่สำคัญ ๆ จัดทำภาพยนตร์เรื่อง “เชื้อราตัดราคาข้าวโพด” เพื่อแนะนำวิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยว การรักษาตลอดจนการขนส่งข้าวโพดที่ถูกต้อง แล้วมอบให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการฉายเผยแพร่ให้เกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่น สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สมาคมฯ ได้เร่งดำเนินงานด้านนี้โดยจัดสรรงบประมาณให้ในระดับสูงถึง ๑ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำการทดลองเชิงเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันและกำจัดแอฟลาทอกซินในข้าวโพด ให้กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรรณรงค์จัดทำสปอตวิทยุกระจายเสียง ทำสปอตโทรทัศน์และวีดีโอเทปเผยแพร่ทางโทรทัศน์ พิมพ์โปสเตอร์รณรงค์อีก ๕๐,๐๐๐ แผ่น เผยแพร่แก่เกษตรกรและผู้ค้าท้องถิ่นแหล่งผลิตที่สำคัญ ๆ ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้มีการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอ และตำบล รวมทั้งผู้รวบรวมผลผลิตข้าวโพด เพื่อชี้แจงรณรงค์ป้องกันแอฟลาทอกซิน ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้ความรู้กับลูกค้าของธนาคาร โดยสมาคมฯ จัดส่งวีดีโอเทปและโปสเตอร์ไปให้ ประชุมร่วมกับผู้แทนไซโล เพื่อพิจารณาเรื่องการกำหนดความชื้น จากการดำเนินงานอย่างจริงจังของสมาคมฯ โดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแก่ทางราชการในการแก้ปัญหาแอฟลาทอกซินในข้าวโพดดังกล่าว ปรากฏว่าข้าวโพดที่ผลิตได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘/๒๕๒๙ มีคุณภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผู้ซื้อในต่างประเทศพอใจในคุณภาพข้าวโพดไทยที่ส่งไปให้ ทำให้ประเทศผู้ซื้อที่สำคัญหันมาซื้อข้าวโพดจากไทยในปริมาณมากขึ้น

 • สมาคมฯ ได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตข้าวโพดในต่างจังหวัด เพื่อนำผลสำรวจแต่ละครั้งได้จัดพิมพ์และแจกจ่ายแก่บรรดาสมาชิกเพื่อทราบ และประกอบการพิจารณาในการค้าข้าวโพด
 • สมาคมฯ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจเนื้อที่เพาะปลูก และผลผลิต (พ.ศ. ๒๕๒๗) เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมกับหน่วยราชการ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๑
 • พฤศจิกายน ๒๕๒๗ เป็นครั้งแรกที่สมาคมฯ ได้เข้าไปร่วมกับหน่วยราชการสำรวจถั่วเขียว ถั่วเขียวผิวดำ และสมาคมฯ ได้จัดพิมพ์ผลการสำรวจแจกให้แก่สมาชิก
 • สมาคมฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ สำนักงานสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙
 • สมาคมฯ โดย น.ส.สุนันท์  สิงห์สมบุญ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ศึกษาดูงาน เยี่ยมชมสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ ก่อนสนามบินเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
 • สมาคมฯ จัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมาคมฯ ครบรอบก่อตั้ง ๕๐ ปี วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะอนุกรรมการสำรวจผลผลิตข้าวโพดและพืชไร่ ไปสำรวจข้าวโพด ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา              เมื่อวันที่ ๔ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์การค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ กับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะที่สมาคม เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณมนต์ชัย ศรีชัยยงพาณิช นายกสมาคมฯ ได้จัดให้มีการสำรวจผลผลิตข้าวโพด จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล กับ MR. NEIL GRIMWOOD และคณะที่สมาคม เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ ได้จัดให้มีการสำรวจผลผลิตข้าวโพด                         ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดยคุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม HANIL ENTERPRISE (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ถั่ว) โดยมี MR. LEE MYUNG YEOP PRESIDENT และคณะให้การต้อนรับ ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เดินทางไปยังสถานทูตไทย ประเทศมาเลเซีย โดยมีคุณกฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และคุณวิชาดา ภาบรรเจิดกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) หรือทูตพาณิชย์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลกับสมาคม จากนั้นเยี่ยมชมท่าเรือ NORTHPORT  และได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์พร้อมกับพบปะพ่อค้านำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ เมืองมะละกา เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชมพืชผลทางการเกษตร ที่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๕ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดยคุณสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย อุปนายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการการสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดยคุณสมเกียรติ พันธ์จิตวุฒิชัย อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมมือกันในการปรับปรุงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของไทย                  กับคุณวิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์ กรรมการและผู้จัดการ และคุณอัชพร สินเจริญมณี เจ้าหน้าที่อาวุโส              จากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
 • สมาคมฯ โดย คุณสมชาย ศรีจิรารัตน์ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เศษพืชที่เหลือทิ้งจากขั้นตอนการผลิต นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า “Bio-coke” กับบริษัท โอซาก้า แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ร่วมกับ บริษัท เลเวล ไฟว์ จำกัด เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

การแก้ไขปัญหา อุปสรรค และการประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้า

 • ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะกรรมการสมาคมฯ ได้เรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาจากพ่อค้าข้าวโพดขาเข้าของไต้หวัน ทำการส่งเรือมารับมอบข้าวโพดล่าช้าเกินควร ทำให้มวลสมาชิกส่งออกต้องเสียหาย ฝ่ายไต้หวันก็ยินดีชดใช้ตามที่เรียกร้องเป็นจำนวนเงิน ๑๖,๖๘๘,๖๔๕.๑๖ บาท
 • สมาคมฯ ได้ร่วมแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าบริการรมยาสินค้าเกษตร เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชของกลุ่มบริษัทผู้ตรวจสอบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • การประนีประนอมข้อพิพาทเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายข้าวโพดส่งมอบไต้หวันระหว่างผู้ส่งออก ๓ ราย และผู้ประกอบการไซโล ๑ ราย โดยการไกล่เกลี่ยยุติด้วยความเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • สมาชิกสมาคมฯ ร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทไซโลอันเป็นคู่กรณีในการขอรับข้าวโพดที่ฝากไว้ลงเรือ ส่งมอบแก่ผู้ซื้อตามสัญญาคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจได้ไกล่เกลี่ยทำให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกิดความเข้าใจดีต่อกัน และสามารถตกลงกันได้ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖
 • สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับถั่วเขียวผิวดำส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ที่มีเชื้อรา Macrophomina Phaseoli ในอัตราสูง และปรับปรุงการผลิตจนปรากฏว่าคุณภาพถั่วเขียวผิวดำที่ผลิตได้ในปี ๒๕๒๗/๒๕๒๘ เป็นที่ยอมรับของญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นซื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ปี พ.ศ. ๒๕๒๘