นายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

  • Print

รายนามนายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

พ.ศ. 2501– 2503 นายสุวรรณ วีระผล พ.ศ. 2530 – 2533 นายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์
พ.ศ. 2504 นายเอียงง้อ  แซ่ตั้ง พ.ศ. 2534 – 2537 นายวรพงศ์  พิชญ์พงศ์ศา
พ.ศ. 2505 นายสุวรรณ  วีระผล พ.ศ. 2538 – 2541 นายธีระ  ศรีจิรารัตน์
พ.ศ. 2506 – 2508 นายพินิจ  ลีนะวัติ พ.ศ. 2542 – 2543 นายวิชาญ  บุศราวงศ์
พ.ศ. 2509 – 2512 นายชิน  ชูตระกูล พ.ศ. 2544 – 2547 นายธีระ  ศรีจิรารัตน์
พ.ศ. 2513 – 2517 นายกำจาย  เอี่ยมสุรีย์ พ.ศ. 2548 – 2553 ดร.สุนันท์  สิงห์สมบุญ
พ.ศ. 2518 – 2521 ดร.สมาน  โอภาสวงศ์ พ.ศ. 2554 – 2555 นายมนต์ชัย ศรีชัยยงพานิช
พ.ศ. 2522 – 2525 นายสุรพล  อัศวศิรโยธิน พ.ศ. 2556 – 2557 นายสมชาย ศรีจิรารัตน์
 พ.ศ. 2526 – 2529  ดร.สมาน  โอภาสวงศ์ พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน นายประวิทย์ อริยะวัฒน์กุล

 

รายนามนายกสมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย

 

prawit
นายประวิทย์ อริยะวัฒน์กุล
พ.ศ. 2558– ปัจจุบัน
นายสุวรรณ วีระผล นายเอียงง้อ แซ่ตั้ง นายพินิจ ลีนะวัติ นายชิน ชูตระกูล
พ.ศ. 2501– 2503 
พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2506– 2508 พ.ศ. 2509– 2512
นายกำจาย เอี่ยมสุรีย์ ดร.สมาน  โอภาสวงศ์ นายสุรพล อัศวศิรโยธิน นายวรพงศ์ พิชญ์พงศ์ศา
พ.ศ. 2513– 2517
พ.ศ. 2530– 2533
พ.ศ. 2518– 2521
พ.ศ. 2526– 2529
พ.ศ. 2522– 2525 พ.ศ. 2534– 2537
นายธีระ ศรีจิรารัตน์ นายวิชาญ บุศราวงศ์ ดร.สุนันท์  สิงห์สมบุญ นายมนต์ชัย ศรีชัยยงพานิช
พ.ศ. 2538– 2541
พ.ศ. 2544– 2547
พ.ศ. 2542– 2543 พ.ศ. 2548– 2553 พ.ศ. 2554– 2555
  somchai   
  นายสมชาย ศรีจิรารัตน์  
   พ.ศ. 2556– 2557